• Vertrouwenscontactpersonen (VCP)   
  S.V. Spero wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Ongewenst gedrag willen we stoppen. Als ongewenst gedrag voorkomt, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen. 
   
  Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar personen kunnen ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen. 
   
  Je kan zelf hiermee te maken krijgen maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) nodigt S.V. Spero jou uit om contact te leggen met de vertrouwenscontactpersonen (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen.  
  De afgelopen jaren is er door de sport veel aandacht besteed aan het voorkómen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Er zijn aanpassingen gedaan in het sporttuchtrecht. Zo is de verjaring vervallen, is er een meldplicht ingevoerd, worden meldingen beter gerapporteerd en opgevolgd, en wordt er regelmatig media-aandacht gevraagd. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het misgaat. 
   
  Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden. 

   

  Vertrouwenscontactpersonen helpen jou 

   

  Vaak wordt er een drempel ervaren om, bij grensoverschrijdend gedrag, naar iemand toe te stappen om aan te geven waar je last van hebt (bijv. door angst, schaamte, onmacht etc.). Soms loopt iemand dan te lang met iets rond. Bedenk dan dat je bij grensoverschrijdend gedrag altijd in gesprek kunt gaan met de vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn het centrale aanspreekpunt voor leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen in nauwe relatie tot de vereniging. 
  Zo zorgen we er samen voor dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is en blijft. 

   

  De vertrouwenscontactpersoon is er in eerste instantie voor jou! Een vertrouwenscontactpersoon zet zich in voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, is laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen zijn en bij incidenten. De vertrouwenscontactpersoon hoort aan om vervolgens samen met (de ouders/verzorgers van) het betreffende lid te overleggen wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn voor het probleem. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het ook verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken.  
   
  Gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat er vertrouwelijk en discreet met informatie wordt omgegaan. De VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennisneemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag of misdrijf dit (eventueel geanonimiseerd) met het bestuur bespreken. 

   
  Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen? 
  De vertrouwenscontactpersonen van S.V. Spero zijn: 

  • Frans Petersen 

  Frans Petersen, een pensionado sinds 2010, is in het werkzame leven logistiek manager geweest bij een groothandelsbedrijf. Is in 1989 in Elst komen wonen, een zeer goede keus, want hij woont er tot volle tevredenheid in deze prettige gemeenschap. Van 1990 tot 2010 is hij lid geweest van de jeugdcommissie, de eerste periode als groepsleider A-junioren en later als algemeen jeugdcoördinator. In 2012 is hij gevraagd om deel te gaan uitmaken van de commissie vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast is hij sinds 2015 coördinator van S.V. Spero Voetbal+  

   

   

  • Marieke Verheul 

  Marieke Verheul is samenwonend met Peter en hun vier kinderen. Haar twee zonen voetballen bij S.V. Spero en haar twee dochters hockeyen bij HCOB. Marieke is een fanatiek supporter, dus regelmatig kun je haar langs de lijn vinden. Een tijdje terug is ze betrokken geweest bij de organisatie van de plaatjesactie S.V. Spero – AH Driessen. Daarna is ze gevraagd om de rol van vertrouwenscontactpersoon te vervullen samen met Frans.  
  Vanuit haar eerdere werk als groepsleerkracht in het basisonderwijs is ze gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan, te luisteren, ondersteunen en te begeleiden.  
   

  Beiden zijn gecertificeerd in de rol van vertrouwenscontactpersoon.   
  Schroom niet om contact op te nemen. 
   
  Hoe kan je de VCP bereiken?  
  Via het e-mailadres vertrouwenscontactpersoon@svspero.nl kan je contact leggen met de VCP. Hij/zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Het email adres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om daar al te vertellen waar het over gaat.  
   

  Verantwoordelijkheid? 
  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van S.V. Spero. Bij het afsluiten van het seizoen, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen (eventueel geanonimiseerd op verzoek van diegene met wie gesproken is) aan de verantwoordelijke binnen het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.  

   Alternatieven? 

   

  Deel je je verhaal liever niet binnen de vereniging of weet je niet hoe te handelen? Dan zijn er nog alternatieven. In Nederland zijn er verschillende onafhankelijke organisaties waar je een melding kunt doen of hulp kunt vinden.  

   

  In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF bijvoorbeeld een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera. Met deze service bieden NOC*NSF de sport een luisterend oor waar zij terecht kunnen. Ook anoniem. Ze begeleiden je bij het inschakelen van hulp, sportbond of politie. En ze zorgen dat jouw melding wordt opgevolgd.  

   

   
  Hieronder een overzicht van mogelijkheden waar je terecht kunt.  

   

  Centrum veilige sport
  Telefoonnummer : 0900 2025590 
  Webesite: www.centrumveiligesport.nl 

  De eigen huisarts van de melder

  De kindertelefoon
  Telefoonnummer: 0800 0432  
  Website: www.kindertelefoon.nl 

  Fier chat (speciaal voor jeugd)        
  Telefoonnummer:  058 215 70 84 
  Website: www.fier.nl/chat-sport  

  Centrum Seksueel Geweld 
  Telefoonnummer: 0800 0188 
  Website: www.centrumseksueelgeweld.nl 

  Veilig Thuis (bij kindermishandeling) 
  Telefoonnumemr: 0800 2000 
  Website: www.vooreenveiligthuis.nl 

  COC Nederland (informatie over LHBTi) 
  Telefoonnummer: 020 6234596 
  Website: www.coc.nl 

  Antidiscriminatiebureau 
  Telefoonnummer: 0900 2354354 
  Website: www.discriminatie.nl 

  Slachtofferhulp 
  Telefoonnummer: 0900 0101 
  Website: www.slachtofferhulp.nl 

  Politie 
  Telefoonnummer: 112 of 0900 8844 
  Website: www.politie.nl 

  Dopingautoriteit 
  Telefoonnummer: 010 2010150 
  Website: www.dopingautoriteit.nl 

  Stop it now (voor vragen en anoniem praten over gevoelens t.o.v. minderjarigen, ook voor advies)          
  Telefoonnummer: 0800 266 64 36  
  Website: www.stopitnow.nl 

  Helpwanted (advies bij online grensoverschrijdend gedrag) 
  Telefoonnummer: 020 261 52 75 
  Website: https://helpwanted.nl/ 

  113 suïcide preventie            
  Telefoonnummer: 099-113
  Website: www.113.nl

   

  Reglement Vertrouwensfunctie