Verslag Ledenvergadering

Home > Nieuws > Verslag Ledenvergadering

Verslag Ledenvergadering

Datum: 06-10-2016
Op 5 oktober 2016 vond een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van SV Spero plaats. Geheel volgens traditie worden daarbij de jubilarissen gehuldigd. Dit keer waren dat drie 25- jarige (Harry Volmeijer, Rob Hendriks en Joris Rouwhorst), vier 40- jarige (Antoon Rouwhorst, Dave Mom, Martin Kempen en Wim Daniels) en drie 60- jarige (Geert Mathijssen, Toon Leenders en Joop Zwartkruis) jubilarissen. Zij werden door de leden gehuldigd en bedankt voor hun loyaliteit aan de club.

In het Foto album op de website staan enkele foto's van de huldiging en de vergadering.

De leden keurden vervolgens de volgende voorgestelde besluiten goed nadat deze door het bestuur waren toegelicht en nadat de kascommissie ter vergadering verslag had gedaan:
Goedkeuring van de notulen van de vorige Ledenvergadering (25 mei 2016), goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening over 2015- 2016, herbenoeming van bestuursleden Ronald Volmeijer (voor de duur van de nieuwbouw van de kleedkamers) en Andre Tumelaire (voor 3 jaar) en benoeming van Peter Willemsen voor de duur van 3 jaar tot lid van het bestuur. In verband met het aftreden in het najaar van 2017 van secretaris Eric Zwartkruis en penningmeester Antoon Joosten (beiden statutair niet herbenoembaar) wordt gezocht naar kandidaat- opvolgers die bij voorkeur op zo kort mogelijke termijn gaan meedraaien in het huidige bestuur.  

Ter vergadering lichtte het bestuur bovendien het vrijwilligersbeleid van Spero toe en de status van de nieuwbouw van de kleedkamers. De realisatie hiervan is uitgesteld tot naar verwachting het voorjaar 2017. Het bestuur deelde de achtergronden van dit besluit met de aanwezigen. Ook werd kort stilgestaan bij de goede samenwerking met Elistha, de KNVB en de gemeente waar het de accommodaties van Spero en Elistha betreft. Tenslotte lichtte het bestuur toe welke speerpunten in het jaar 2016- 2017 de bestuursagenda voor een groot deel zullen bepalen.

Op een later moment zal via de notulen van de vergadering uitvoeriger verslag worden gedaan.